JUŻ WKRÓTCE NOWA DOSTAWA! || PRZEDMIOTY KUPIONE W PIĄTEK WYSYŁANE SA W PONIEDZIAŁEK

Regulamin konkursu „Ulubione smaki Włoch”

Regulamin konkursu z dnia 09.06.2020 r.  „Ulubione smaki Włoch”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Konkurs „ Ulubione smaki Włoch” jest organizowany na stronie sklepu on-line Smaki z Włoch: https://www.facebook.com/SmakiZWloch/ przez Black Wolf Ewa Siwirska z siedzibą w Zakopanem, 34-500 o numerze NIP 664-121-82-56, zwany dalej „Organizatorem”, w dniach 10.06.2020 (od momentu opublikowani postu Konkursowego) – 18.06.2020 r. (do godziny 23.30).
 2. Zasady Konkursu będą regulowane niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem” oraz będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
 4. Konkurs ten jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

UCZESTNICY KONKURSU

§ 2.

 1. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać zgodnie z niniejszym Regulaminem, przy czy niespełnienie jakiegokolwiek warunku Zgłoszenia będzie skutkowało jego unieważnieniem.
 2. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą zostać tylko osoby, które łącznie spełniają wszystkie poniższe warunki:
  a) mieszkają na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
  b) mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  c) są właścicielami aktywnego profilu (wg definicji tego pojęcia opisanego przez serwis Facebook) w serwisie Facebook, a przy tym jest on założony i prowadzony w zgodzie z postanowieniami Regulaminu serwisu Facebook, a także według wszelkich wytycznych, zasad i polityk serwisu Facebook

 

ZADANIE KONKURSOWE oraz ZGŁOSZENIE SIĘ DO KONKURSU

§ 3.

 1. Zadaniem Konkursowym jest opublikowanie w komentarzu pod postem Konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest Twój ulubiony smak z Włoch i dlaczego?”
 2. Jedynie Zgłoszenia konkursowe dokonane w sposób opisany w § 3., pkt.1 będą brane pod uwagę. Inne formy zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
 3. Opublikowanie Zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem Uczestnika, że zgłoszenia dokonał samodzielnie i/lub przysługują mu pełne prawa autorskie do tego Zgłoszenia. W sytuacji, gdy Uczestnik stanie się Zwycięzcom, przenosi on na rzecz Organizatora Konkursu całość wyżej wymienionych majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego.
 4. Opublikowanie Zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
  a. osób, które biorą udział w Konkursie wykorzystując kilka różnych kont w serwisie Facebook,
  b. osób, które biorą udział w Konkursie poprzez konto w serwisie Facebook, w którym figuruje fikcyjny adres e-mail albo fikcyjne imię lub fikcyjne nazwisko danej osoby.

 

NAGRODY

§ 4.

 1. Nagrodami w Konkursie są 3 książki kucharskie, każda o wartości 40 zł każda, przy czym 1 Zwycięzca otrzyma 1 książkę.
 2. Wyżej opisane Nagrody nie mogę zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny, ani nie przewiduje się żadnych innych nagród.
 3. Nagrodą za pierwsze miejsce jest książka Kuchnia włoska. Nagrodą za drugie miejsce jest książka Pizze a nagrodą za trzecie miejsce jest książka Makarony.
 4. Zwycięzca nie może się zrzec otrzymanej nagrody na rzecz osób/osoby trzeciej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania Nagród w przypadku niespełnienie postanowień Regulaminu przez Zwycięzcę/ Zwycięzców.

 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

§ 5.

 1. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce najpóźniej do dnia 19.06.2020r. o godzinie 15.00.
 2. Zwycięzców Konkursów wyłania Komisja powołana do tego celu składająca się z 2 pracowników sklepu on-line Smaki z Włoch.
 3. Komisja wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe udzielone w komentarzu pod postem Konkursowym.
 4. Zwycięzcy Konkursu będą poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu Smaki z Włoch w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/SmakiZWloch/
 5. Odbiór Nagrody oraz wszelkie szczegółowe informacje z nim związane zostaną uzgodnione po skontaktowaniu się Zwycięzcy z profilem Smaki z Włoch poprzez Facebook.
 6. Zwycięzca, w celu odbioru Nagrody jest zobowiązany do skontaktowania się z profilem Smaki z Włoch na Facebooku poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 27.06.2020r. do godziny 20.00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę informacji o zwycięstwie z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

 

DANE OSOBOWE

§ 6.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podstawą przetwarzania danych w konkursie jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
 2. Na potrzeby konkursu są przetwarzane jedynie dane osobowe podane przez ich uczestników, niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia zwycięzców, powiadomienia o wygranej, komunikacji związanej z konkursem, wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 3. Dane osobowe uczestników są przetwarzane na potrzeby konkursu przez okres trwania konkursu i do momentu zakończenia czynności powiązanych z konkursem.
 4. Administratorem danych jest Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
 5. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług kurierskich ani żadnych problemów technicznych.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w sytuacji, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub przesłana odpowiedź na pytanie będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. problemy leżące po stronie funkcjonowania serwisu Facebook,
  b. problemy techniczne leżące po stronie dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego powodować utratę albo zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,
  d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

 

 

Czy masz ukończone 18 lat?
Strona zawiera produkty przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Zapraszamy po osiągnięciu pełnoletności.