JUŻ WKRÓTCE NOWA DOSTAWA! || PRZEDMIOTY KUPIONE W PIĄTEK WYSYŁANE SA W PONIEDZIAŁEK

Regulamin konkursu Świąteczne Dania

Regulamin konkursu z dnia 25.11.2020 r. „Świąteczne dania”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1) Konkurs „Świąteczne dania” jest organizowany na stronie sklepu on-line Smaki z
Włoch: https://www.facebook.com/SmakiZWloch/ przez Black Wolf Ewa Siwirska z
siedzibą w Zakopanem, 34-500 o numerze NIP 664-121-82-56, zwany dalej
„Organizatorem”, w dniach 3.12 .2020 (od momentu opublikowani postu
Konkursowego) – 10.12.2020 r. (do godziny 23.30).
2) Zasady Konkursu będą regulowane niniejszym regulaminem, zwanym dalej
“Regulaminem” oraz będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
polskiego.
3) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, zarządzany ani
powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu
społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w
Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w
związku z realizacją Konkursu.
4) Konkurs ten jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5) Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia
19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom
zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
UCZESTNICY KONKURSU
§ 2.
1) Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać zgodnie z niniejszym Regulaminem, przy czy
niespełnienie jakiegokolwiek warunku Zgłoszenia będzie skutkowało jego
unieważnieniem.
2) Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą zostać tylko osoby, które łącznie
spełniają wszystkie poniższe warunki:
a) mieszkają na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
b) mają pełną zdolność do czynności prawnych,
c) są właścicielami aktywnego profilu (wg definicji tego pojęcia opisanego przez serwis
Facebook) w serwisie Facebook, a przy tym jest on założony i prowadzony w zgodzie z
postanowieniami Regulaminu serwisu Facebook, a także według wszelkich wytycznych, zasad i
polityk serwisu Facebook
ZADANIE KONKURSOWE oraz ZGŁOSZENIE SIĘ DO KONKURSU
§ 3.
1) Zadaniem Konkursowym jest opublikowanie w komentarzu pod postem Konkursowym
ulubionego przepisu na danie świąteczne.
2) Jedynie Zgłoszenia konkursowe dokonane w sposób opisany w § 3., pkt.1 będą brane
pod uwagę. Inne formy zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
3) Opublikowanie Zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem
Uczestnika, że zgłoszenia dokonał samodzielnie i/lub przysługują mu pełne prawa
autorskie do tego Zgłoszenia. W sytuacji, gdy Uczestnik stanie się Zwycięzcom,
przenosi on na rzecz Organizatora Konkursu całość wyżej wymienionych majątkowych
praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego.
4) Opublikowanie Zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się i
akceptacją niniejszego Regulaminu.
5) Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za
obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr
osobistych osób trzecich.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób, które biorą udział w Konkursie wykorzystując kilka różnych kont w serwisie Facebook,
b. osób, które biorą udział w Konkursie poprzez konto w serwisie Facebook, w którym figuruje
fikcyjny adres e-mail albo fikcyjne imię lub fikcyjne nazwisko danej osoby.
NAGRODY
§ 4.
1) Nagrodami w Konkursie są 3 bony zakupowe do wykorzystania w sklepie on-line Smaki
z Włoch (https://smakizwloch.pl/), przy czym za zajęcie I miejsca przysługuje bon w
wysokości 100zł, za zajęcia II miejsca bon o wartości 80zł, a za zajęcie III miejsca bon o
wartości 50zł .
2) Wyżej opisane Nagrody nie mogę zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny, ani nie
przewiduje się żadnych innych nagród.
3) Zwycięzca nie może się zrzec otrzymanej nagrody na rzecz osób/osoby trzeciej.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania Nagród w przypadku
niespełnienie postanowień Regulaminu przez Zwycięzcę/ Zwycięzców.
2. Wydanie Nagrody Zwycięzcy zostanie potwierdzone przez podpisanie i uzupełnienie
protokołu odbioru.
3. Poza Nagrodą rzeczową Organizator przekaże każdemu Zwycięzcy dodatkową nagrodę
pieniężną w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
otrzymanej Nagrody, liczonych od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości
Nagrody („Nagroda pieniężna”). Nagroda pieniężna podlegać będzie wpłacie bezpośrednio na
rachunek właściwego urzędu skarbowego. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie w
gotówce.
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
§ 5.
1) Wyłonienie Zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce najpóźniej do dnia
12.06.2020r. o godzinie 15.00.
2) Zwycięzców Konkursów wyłania Komisja powołana do tego celu składająca się z 2
pracowników sklepu on-line Smaki z Włoch.
3) Komisja wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe udzielone w
komentarzu pod postem Konkursowym.
4) Zwycięzcy Konkursu będą poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich
komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu Smaki z Włoch w
serwisie Facebook: https://www.facebook.com/SmakiZWloch/
5) Odbiór Nagrody oraz wszelkie szczegółowe informacje z nim związane zostaną
uzgodnione po skontaktowaniu się Zwycięzcy z profilem Smaki z Włoch poprzez
Facebook.
6) Zwycięzca, w celu odbioru Nagrody jest zobowiązany do skontaktowania się z profilem
Smaki z Włoch na Facebooku poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia
15.12.2020r. do godziny 20.00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy,
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy
alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.
7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez
Zwycięzcę informacji o zwycięstwie z przyczyn technicznych niezależnych od
Organizatora.
8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych
osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania
się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.
DANE OSOBOWE
§ 6.
1) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podstawą przetwarzania danych w
konkursie jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
2) Na potrzeby konkursu są przetwarzane jedynie dane osobowe podane przez ich
uczestników, niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, wyłonienia zwycięzców,
ogłoszenia zwycięzców, powiadomienia o wygranej, komunikacji związanej z
konkursem, wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
3) Dane osobowe uczestników są przetwarzane na potrzeby konkursu przez okres
trwania konkursu i do momentu zakończenia czynności powiązanych z konkursem.
4) Administratorem danych jest Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest
przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
5) Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców
Konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7.
1) 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących
praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody
z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług kurierskich ani żadnych
problemów technicznych.
3) Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w sytuacji, gdy jego zgłoszenie udziału w
Konkursie lub przesłana odpowiedź na pytanie będzie naruszała prawa osób trzecich
lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4) Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy leżące po stronie funkcjonowania serwisu Facebook,
b. problemy techniczne leżące po stronie dostawców usług internetowych, a w szczególności
za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego powodować utratę albo
zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni
wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści
umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,
d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

Czy masz ukończone 18 lat?
Strona zawiera produkty przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Zapraszamy po osiągnięciu pełnoletności.